Honey and Clover ID
Hagumi Hanamoto

Shuuji Hanamoto

Takumi Mayama

Shinobu Morita

Yuuta Takemoto

Ayumi Yamada

Leader

Rika Harada

Kaoru Morita

Takumi Nomiya

Mitsuko Takemoto

Miwako Teshigawara

Kazushi Yamazaki